História a zameranie spoločnosti


Firma AT TATRY, spol. s.r.o. vznikla dňa 24.09.1996 zápisom do obchodného registra Obvodného súdu Prešov, oddiel s.r.o, vložka č. 3297/P, IČO: 31734006 so zámerom rozvoja poľnohospodárskej výroby a služieb v regióne so zložitými výrobno-ekonomickými podmienkami.Spoločnosť AT TATRY, s.r.o. hospodári na cca. 2.495 ha poľnohospodárskej pôdy, z toho cca. 1.687 ha ornej pôdy a 808 ha trvalotrávnych porastov v katastrálnom území Spišská Belá, Bušovce, Podhorany, Toporec, Holumnica, Slovenská Ves, Vojňany, Podolínec a od roku 2003 aj v Jurskom.

Hlavná činnosť spoločnosti je zameraná na rastlinnú výrobu, pretože pestujeme všetky základné poľné plodiny: pšenicu, jačmeň jarný, raž, repku olejnú a konzumné zemiaky. Na to nadväzuje linka na pozberovú úpravu obilia, zemiakov. Novovybudovaný skladový systém má štatút verejného skladu s kapacitou 12.000 ton obilia a 3.000 ton zemiakov. Snažíme sa dopestovať obilie v potravinárskej kvalite, ale aj na množiteľské účely. Zemiaky pestujeme za účelom zemiakovej sadby. Živočíšna výroba je orientovaná na chov kráv bez trhovej produkcie.


Spoločnosť AT TATRY, s.r.o. sa aktívne zapája do rozvojových programov EÚ:
1. Rekonštrukcia maštale pre dojčiace kravy